یاتاقان بوش

یاتاقان بوش

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
یاتاقان ژورنال پمپ کندانسه واحد بخار پمپ
مشخصات فنی: 
OD 132 ID 110 H 210 LBC4 P/N 25
تعداد ساخته شده: 
7

یاتاقان بوش

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
یاتاقان ژورنال پمپ کندانسه واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 130 ID 110 H 125 LBC4 P/N 17
تعداد ساخته شده: 
7

یاتاقان بوش

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
یاتاقان ژورنال پمپ کندانسه واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 90 ID 72 H 145 LBC4 P/N 2
تعداد ساخته شده: 
7