یاتاقان بابیتی

یاتاقان بابیتی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
یاتاقان بابیت دار دونیمه ای ژورنال مربوط به پمپ کمکی کندانسه در واحد بخار
مشخصات فنی: 
ID 85

یاتاقان بابیتی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
یاتاقان بابیت دار دونیمه ای ژورنال تراست مربوط به فن گردش مجدد دود دربویلرواحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 250 ID:130 L 260 WJ2 BABBIT

یاتاقان بابیتی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
یاتاقان بابیت دار دونیمه ای ژورنال مربوط به فن گردش مجدد دود دربویلرواحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 250 ID:130 L 260 FC 25+WJ2 BABBIT