گاید هولدر

گاید هولدر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
GUIDE HOLDER در سوپاپ فشارپایین کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
2500

گاید هولدر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
GUIDE HOLDER در سوپاپ فشار بالای کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
2500