کوپلینگ

کوپلینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
کوپلینگ مربوط به الکتروفن برج خنک کن کمکی در واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
2

کوپلینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
HUB مربوط به کوپلینگ بین موتور و پمپ جکینگ روغن در واحد گازی
مشخصات فنی: 
CAST IRON
تعداد ساخته شده: 
10

کوپلینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
کوپلینگ بین الکتروموتورو پمپ روغن کمکی جریان متناوب در واحد گازی
مشخصات فنی: 
CMD WINFLEX 6DGH
تعداد ساخته شده: 
2

کوپلینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
هاب کوپلینگ پمپ جکینگ روغن در واحد گازی
مشخصات فنی: 
Al OD64 ID37.7 H 40.75
تعداد ساخته شده: 
10