کاور

کاور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
DELUGE درپوش چدنی مربوط به محرک شیر آتش نشانی در واحد گازی
مشخصات فنی: 
CAST IRON
تعداد ساخته شده: 
8

کاور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
مجموعه قطعات نشیمنگاه فیلتر المنت در هوزینگ فیلتر درایرکمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
8

کاور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
محفظه جریان واحد(سل)مربوط به سیستم اندازه گیری ضریب هدایت الکتریکی آب درتصفیه خانه آب واحد بخار
مشخصات فنی: 
PES,1.5"(octagonal) L 8.75"
تعداد ساخته شده: 
4

کاور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
ترمینال باکس سنسور حرارتی آتش نشانی واحد گازی
مشخصات فنی: 
ALUMINIUM
تعداد ساخته شده: 
10