کارت الکترونیکی

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
ISOLATOR SWITCH مربوط به تابلوی کنترل در هیدروژن سازی در واحد بخار

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
TIMING CARD کارت الکترونیکی مربوط به سیستم فلاشر در دودکشهای بویلر واحد بخار
مشخصات فنی: 
P/N : 4980
تعداد ساخته شده: 
1

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
TAI کارت الکترونیکی مربوط به سیستم ای اچ سی درواحد بخار

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
HAIC کارت الکترونیکی مربوط به کامپیوترهای اسپید ترونیک واحد گازی
مشخصات فنی: 
DS3800HAIC 1D1B

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
DMPK کارت الکترونیکی مربوط به کامپیوترهای اسپید ترونیک واحد گازی
مشخصات فنی: 
DMPK

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
MASTER MODULE کارت الکترونیکی مربوط به سیستم نمایش دمای سیم بندی استاتور ژنراتور واحد گازی
مشخصات فنی: 
X87-900 GR-SO-EO RONAN

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
ANALOG MEMORY کارت الکترونیکی مربوط به سیستم یو سی اس در واحد بخار

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
کارت الکترونیکی MICROPROCESSOR BOARD
مشخصات فنی: 
DS3800HMPK1K1K (HMPK)

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
UNDER VOLTAGE RELAY کارت الکترونیکی
مشخصات فنی: 
DOLD BA9043/003 TYPE 100 V

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
MULTI / DIV کارت الکترونیکی مربوط به سیستم اس وی آی در واحد بخار