چرخدنده

چرخدنده جناغی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
چرخدنده جناغی
محل نصب قطعه: 
پمپ سوخت مایع
مشخصات فنی: 
ID :57mm OD :124.5mm L:142.5mm
کد قطعه در انبار: 
630315435
تعداد ساخته شده: 
1

چرخدنده

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
چرخدنده(پینیون) مربوط به سیستم چرخدنده های خورشیدی در محرک لوور برج خنک کن اصلی واحد بخارواحد
تعداد ساخته شده: 
10

چرخدنده

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
(FLOW DIVIDER TIMING GREAR)چرخ دنده تایمینگ مربوط به تقسیم کننده سوخت مایع در توربین گازی
مشخصات فنی: 
DIN:1.6582 , 36 HRC 700 HV(SURFACE)
تعداد ساخته شده: 
4

چرخدنده

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
(FLOW DIVIDER TIMING GREAR)چرخ دنده تایمینگ مربوط به تقسیم کننده سوخت مایع در توربین گازی
مشخصات فنی: 
DIN:1.6582 , 36 HRC 700 HV(SURFACE)
تعداد ساخته شده: 
1