پلیت

پلیت

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
POST SEALمربوط به روتور پیش گرم کن هوا در بویلر واحد بخار
مشخصات فنی: 
L 914 W 152 t1.2 CORTEN-A STEEL
تعداد ساخته شده: 
24

پلیت

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
نگهدارنده کراس فایرتیوپ توربین گازی