پلاگ

پلاگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیت رینگ مربوط به شیر فیلینگ در برج خنک کن اصلی واحد بخار
مشخصات فنی: 
BRONZE
تعداد ساخته شده: 
11

پلاگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
FUSIBLE PLUG مربوط به کوپلینگ هیدرولیکی پمپ آب تغذیه در واحد بخار
مشخصات فنی: 
DIN:1.7225
تعداد ساخته شده: 
50

پلاگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
STM&PLUG مربوط به شیر دستی درین درام به فلاش تانک در بویلر واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
1

پلاگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
PLUGشیر کنترل فشار سوخت گاز طبیعی در طبقه مشعلهای بویلر واحد بخار

پلاگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
PLUG مربوط به شیر کنترل های رنج آب تغذیه در واحد بخار

پلاگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
STEM&PLUG ASS'Y مربوط به شیر کنترلی کمترین جریان در پمپ آب تغذیه واحد بخار
مشخصات فنی: 
AISI 440C