واشر

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر مسی در سوپاپ فشار پایین کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد گازی
مشخصات فنی: 
COPPER , OD 99.8 ID 90.8 t 1
تعداد ساخته شده: 
70

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر مسی در سوپاپ فشار پایین کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد گازیکمپرسورهوای
مشخصات فنی: 
COPPER , OD 109.6 ID 101.6 t 1
تعداد ساخته شده: 
70

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر مسی در سوپاپ فشار بالای کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد گازی
مشخصات فنی: 
COPPER , OD 161.8 ID 150.8 t 1
تعداد ساخته شده: 
70

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر مسی در سوپاپ فشار پایین کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
500

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر مسی در سوپاپ فشار بالای کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
500

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر فلزی ساده تخت اینترسپتور والو
مشخصات فنی: 
SILVER PLATED MONEL N02600 OD 73 ID 32 t 0.8
تعداد ساخته شده: 
20

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر فلزی ساده تخت پایلوت والوری هیت استاپ والو
مشخصات فنی: 
SILVER PLATED MONEL N02600 OD 90 ID 70 t 0.8
تعداد ساخته شده: 
50

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر فلزی ساده تخت پایلوت والوری هیت استاپ والو
مشخصات فنی: 
SILVER PLATED MONEL N02600 OD 110 ID 61 t 0.8
تعداد ساخته شده: 
50

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر حلزونی بین دو فلانچ اتصال دهنده دو نیمه بدنه شیر کروی سایز8اینچ ایزوله در مسیر سوخت گاز طبیعی در واحد گازی
مشخصات فنی: 
AISI 304&GRAPHITE FILLER OD340 ID315 t 3.2
تعداد ساخته شده: 
20

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر حلزونی مربوط به کامان کیس توربین گازی
مشخصات فنی: 
OD:617.2 ID592.7 t4.5mm CLASS 300/600
تعداد ساخته شده: 
42