مونیتور

مونیتور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
CRTمونیتور کامپیوتر اسپید ترونیک واحد گازی
تعداد ساخته شده: 
3

مونیتور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
CRT مانیتور در واحد گازی