مهره

مهره

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
مهره سفت کننده نوک (ابتدای) جرقه زن بویلر واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
10

مهره

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
مهره مربوط به شیر موتوری خروجی پمپ آب تغذیه در واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
6

مهره

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
C.W.P.FIXING PLATE(مهره قفلی)
تعداد ساخته شده: 
1