منبع تغذیه

منبع تغذیه

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
U/V RELAY POWER SUPPLY MODULE در واحد های گازی
مشخصات فنی: 
type: SPGU 240 S/N:925330,925389&925419

منبع تغذیه

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
منبع تغذیه(بزرگ) سیستم اف جی سی در واحد بخار
مشخصات فنی: 
LAMBDA FS 1500-48 EWS 1500-48 48 V, 32 A

منبع تغذیه

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
DAS منبع تغذیه کامپیوتر در واحد بخار
مشخصات فنی: 
h745 digital