محور

محور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
تعداد ساخته شده: 
1

محور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
C.W.P. SHAFT SLEEVE در واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 202.45
تعداد ساخته شده: 
1

محور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
پیکاپ محوری سیستم اندازه گیر سرعت در تقسیم گر سوخت مایع سیستم سوخت رسانی توربین گازی
مشخصات فنی: 
OD(1) 12.67 ID(2 ) 9.5 L 78.7
تعداد ساخته شده: 
10