1385

یاتاقان بابیتی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
یاتاقان بابیت دار دونیمه ای ژورنال مربوط به پمپ کمکی کندانسه در واحد بخار
مشخصات فنی: 
ID 85

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
ISOLATOR SWITCH مربوط به تابلوی کنترل در هیدروژن سازی در واحد بخار

منبع تغذیه

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
U/V RELAY POWER SUPPLY MODULE در واحد های گازی
مشخصات فنی: 
type: SPGU 240 S/N:925330,925389&925419

محور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
تعداد ساخته شده: 
1

پلاگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیت رینگ مربوط به شیر فیلینگ در برج خنک کن اصلی واحد بخار
مشخصات فنی: 
BRONZE
تعداد ساخته شده: 
11

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 180
تعداد ساخته شده: 
10

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 153
تعداد ساخته شده: 
20

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 300
تعداد ساخته شده: 
10

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 245
تعداد ساخته شده: 
15

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 150
تعداد ساخته شده: 
10