لاک پلیت

لاک پلیت

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
لاک پلیت پیچ ترانزیشن پیس توربین گازی
مشخصات فنی: 
AISI 316 , t1.5 219B6763P001
تعداد ساخته شده: 
146

لاک پلیت

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
لاک پلیت پیچ سپر حرارتی توربین گازی
مشخصات فنی: 
AISI 316 L 185 W 30 t 2 WITH TWO ID 17 HOLE THEIR CENTERS 155(mm)
تعداد ساخته شده: 
72

لاک پلیت

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
لاک پلیت پیچ لقمه نگهدارنده اندسیل ترانزیشن پیس توربین گازی
مشخصات فنی: 
219B6763P005 AIS I316 t1/5(mm)
کد قطعه در انبار: 
-
شماره نقشه قطعه : 
-
تعداد ساخته شده: 
56
تعداد تعمیر شده: 
0

لاک پلیت

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
لاک پلیت پیچ لقمه نگهدارنده اندسیل ترانزیشن پیس توربین گازیلاک پلیت پیچ لقمه نگهدارنده اندسیل ترانزیشن پیس توربین گازی
مشخصات فنی: 
219B6763P005 AIS I316 t1/5(mm)
کد قطعه در انبار: 
-
شماره نقشه قطعه : 
-
تعداد ساخته شده: 
56
تعداد تعمیر شده: 
0