فیلتر

فیلتر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
فیلتر شات آف والو مازوت در طبقه مشعلهای بویلر واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
20

فیلتر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
فیلتر روغن توربین گازی
مشخصات فنی: 
PL718-05CRN , P/N:329A7708P001
تعداد ساخته شده: 
36

فیلتر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
فیلتر کارتریج روغن تصفیه کننده روغن توربین بخار
تعداد ساخته شده: 
45

فیلتر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
فیلتردوقلوی روغن کوپلینگ هیدرولیکی پمپ آب تغذیه واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
50