فانوسه انبساط

فانوسه انبساط

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
قسمت مستقیم(امتداد وکشیدگی)فلزی کانال عبور دود دردودکش های واحد بخار
مشخصات فنی: 
CORTEN-A STEEL , L 2445 W 125 H 155 t 2
تعداد ساخته شده: 
20

فانوسه انبساط

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
فانوسه انبساط آکاردیونی مربوط به مسیر ورودی و خروجی هدر های اصلی اکونامایزر فشار پایین در بویلر سیکل ترکیبی
مشخصات فنی: 
STEEL 5"
تعداد ساخته شده: 
10

فانوسه انبساط

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
فانوسه انبساط آکاردیونی مربوط به مسیر ورودی و خروجی هدر های اصلی اکونامایزر فشار بالادر بویلر سیکل ترکیبی
مشخصات فنی: 
STEEL 3"
تعداد ساخته شده: 
10