شیلنگ

شیلنگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
شیلنگ قابل انعطاف مسیر عبور سیمهای لیمیت سوئیچ بلید والو در واحد گازی
مشخصات فنی: 
STEEL
تعداد ساخته شده: 
4

شیلنگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
شیلنگ قابل انعطاف مسیر هدر مشترک روغن فشاربالای هیدرولیکی در واحد گازی
مشخصات فنی: 
STEEL 1"
تعداد ساخته شده: 
2