رینگ

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 180
تعداد ساخته شده: 
10

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 153
تعداد ساخته شده: 
20

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 300
تعداد ساخته شده: 
10

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 245
تعداد ساخته شده: 
15

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 150
تعداد ساخته شده: 
10

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 405
تعداد ساخته شده: 
20

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 80
تعداد ساخته شده: 
5

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 110
تعداد ساخته شده: 
5

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیت رینگ مربوط به شیر کنترلی های رنج خط سوخت گاز ورودی به بویلر واحد بخار
مشخصات فنی: 
PTFE
تعداد ساخته شده: 
10

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
TURBINE DUMMY SEAL RINGS STOP PIN مربوط به واحدهای بخار
مشخصات فنی: 
M12 L 80
تعداد ساخته شده: 
10