بوش

بوش

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
STEM BUSHING مربوط به شیر هوای اجکتور راه اندازی در واحد بخار
مشخصات فنی: 
DIN : 1.7018
تعداد ساخته شده: 
4

بوش

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
C.P.INTERSTAGE BUSHINGدر واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 130 ID 110 H 80 JIS:LBC4 BRONZE
تعداد ساخته شده: 
2

بوش

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
پین درایو سیستم اندازه گیر سرعت در تقسیم گر سوخت مایع سیستم سوخت رسانی توربین گازی
مشخصات فنی: 
OD 19 ID 13.5 L 65.15
تعداد ساخته شده: 
10

بوش

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
بوش محور درعملگر شیر موتوری در واحد بخار
مشخصات فنی: 
JIS:H 3250 : C 6782
تعداد ساخته شده: 
10

بوش

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
بوش محور درعملگر شیر موتوری در واحد بخار
مشخصات فنی: 
JIS:H 3250 : C 6782
تعداد ساخته شده: 
10

بوش

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
بوش داخل تفلون دار مربوط به سیستم سیل هوا درمحورکمپرسورهوای کمکی اتمایزینگ سوخت در توربین گازی
مشخصات فنی: 
MATAL&BRONZE-FILLED TEFLON LINING OD 71.43 ID 59 W 17.5
تعداد ساخته شده: 
20