براکت

براکت

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
کاور(درپوش) مربوط به سوپاپ فشار بالای کمپرسورهوا در واحد سیکل ترکیبی
مشخصات فنی: 
CAST IRON , L 133 W 122 W 40 WITH FOUR 17(mm)DIAMETER HOLES
تعداد ساخته شده: 
5

براکت

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
براکت الکتروموتورپمپ آب خنک کاری در واحد گازیگازی
مشخصات فنی: 
CAST IRON
تعداد ساخته شده: 
4

براکت

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
براکت سمت محرک الکتروموتورپمپ جکینگ روغن در واحد گازی
مشخصات فنی: 
CAST IRON GG40
تعداد ساخته شده: 
5