1382

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ گرافیتی پمپ تخلیه و بارگیری سوخت سنگین در واحدهای بخار

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ سرامیکی مکانیکال سیل پمپ آب تغذیه واحد بخار
مشخصات فنی: 
SiC+AISI 430
تعداد ساخته شده: 
10

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
BATTERY CARDسیستم آتش نشانی در واحد بخار
مشخصات فنی: 
BAKA P/N 580331

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
EXCESS VALVE رینگ آب بندی پلاگ
مشخصات فنی: 
JIS:B62 BRONZE
تعداد ساخته شده: 
10

اتصال

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
اتصال مربوط به پمپ جکینگ روغن در واحد گازی
تعداد ساخته شده: 
20

آستین محور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
TAPER LOCKکوپلینگ پمپ سوخت گازوییل واحد گازی
مشخصات فنی: 
CAST IRON
تعداد ساخته شده: 
2

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیت رینگ لاستیکی والوهای ورودی وخروجی پیک کولر برج اصلی در واحد بخار
مشخصات فنی: 
NBR
تعداد ساخته شده: 
10

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر مسی در سوپاپ فشار پایین کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد گازی
مشخصات فنی: 
COPPER , OD 99.8 ID 90.8 t 1
تعداد ساخته شده: 
70

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر مسی در سوپاپ فشار پایین کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد گازیکمپرسورهوای
مشخصات فنی: 
COPPER , OD 109.6 ID 101.6 t 1
تعداد ساخته شده: 
70

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر مسی در سوپاپ فشار بالای کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد گازی
مشخصات فنی: 
COPPER , OD 161.8 ID 150.8 t 1
تعداد ساخته شده: 
70