تعمیر

یاتاقان بابیتی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
یاتاقان بابیت دار دونیمه ای ژورنال مربوط به پمپ کمکی کندانسه در واحد بخار
مشخصات فنی: 
ID 85

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
ISOLATOR SWITCH مربوط به تابلوی کنترل در هیدروژن سازی در واحد بخار

منبع تغذیه

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
U/V RELAY POWER SUPPLY MODULE در واحد های گازی
مشخصات فنی: 
type: SPGU 240 S/N:925330,925389&925419

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
TAI کارت الکترونیکی مربوط به سیستم ای اچ سی درواحد بخار

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
HAIC کارت الکترونیکی مربوط به کامپیوترهای اسپید ترونیک واحد گازی
مشخصات فنی: 
DS3800HAIC 1D1B

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
DMPK کارت الکترونیکی مربوط به کامپیوترهای اسپید ترونیک واحد گازی
مشخصات فنی: 
DMPK

پایپ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
CROSS FIRE TUBE (MALE) مربوط به محفظه احتراق توربین گازی

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
MASTER MODULE کارت الکترونیکی مربوط به سیستم نمایش دمای سیم بندی استاتور ژنراتور واحد گازی
مشخصات فنی: 
X87-900 GR-SO-EO RONAN

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
ANALOG MEMORY کارت الکترونیکی مربوط به سیستم یو سی اس در واحد بخار

کیج

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
CAGE مربوط به شیر کنترلی دی اریتور واحد بخار
مشخصات فنی: 
17-4PH STEEL