اخبار

اخبار نیروگاه

نیروگاه شهیدرجائی با تولید نزدیک به هفت میلیاردکیلووات ساعت انرژی خالص درنیمه اول سال جاری، تمامی رکوردها وحدنصاب های قبلی این نیروگاه راازبدو راه اندازی تاکنون پشت سرگذاشت.

روابط عمومی نیروگاه 09/07/2010 808 افزودن نظر جدید

واحد شماره 2 بخار نیروگاه شهیدرجائی که به منظورافزایش آمادگی وانجام تعمیرات پیشگیرانه ، جهت بازدید دوره ای20 روزه ازمدارتولید خارج شده بود وارد مدارتولیدشد.

روابط عمومی نیروگاه 09/07/2010 831 افزودن نظر جدید

بااتمام عملیات ساخت ونصب دومین تانک 33 میلیون لیتری گازوئیل ، ظرفیت ذخیره سازی سوخت نفت گاز نیروگاه شهیدرجائی به دوبرابر افزایش یافت .

روابط عمومی نیروگاه 09/07/2010 1,414 افزودن نظر جدید

مشاور مدیرعامل توانیرومجری طرح خصوصی سازی صنعت برق کشورازواگذاری 10 نیروگاه به بخش خصوصی خبردادکه نام نیروگاه شهیدرجائی دربیناین نیروگاهها قرارندارد.

روابط عمومی نیروگاه 09/07/2010 1,395 افزودن نظر جدید