مشارکت مدیریت وکارکنان نیروگاه شهید رجایی در انتخابات 29 اردیبهشت

مدیریت وکارکنان نیروگاه شهید رجایی با حضور درمحل استقرار صندوق سیار اخذ رای شماره 42،  آرای خود را برای انتخاب رییس جمهور این دوره به صندوق ریختند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد سیار و صندوق رای شماره 42 به منظور اخذ آرای کارکنان نیروگاه، روز جمعه در محل این شرکت حضور یافت و تا پایان وقت اعلام شده، به جمع آوری آرای کارکنان پرداخت.
بنا به این گزارش، در ابتدا کارکنان معاونت های نیروگاه بخار با حضور در محل اخذ رای، آرای خود را به صندوق سیار شماره 42 واریز نمودند و در ادامه، واحد سیار برای دریافت آرای کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی در محل این نیروگاه مستقر شد.