واحد شماره 4 نیروگاه بخار شهید رجایی دوباره به شبکه سراسری پیوست

250 مگاوات توان اسمی، پس از پایان تعمیرات دوره ای واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی دوباره به شبکه سراسری تولید برق متصل شد.

  به گزارش روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی، واحد شماره 4 بخاری این نیروگاه که به مدت 12 روز به منظور انجام بازدید دوره ای در اختیار امورهای تعمیرات نیروگاه بخار قرار گرفت، پس از اتمام فعالیت های تعمیراتی، دوباره به شبکه سراسری تولید برق پیوست.
بنا به این گزارش، رفع نشتی از والوها، رفع نشتی هیدروژن از ژنراتور واحد، انجام پرمیت ها و بازدیدهای مطابق برنامه های پیش بینی شده براساس جدول زمان بندی 6 ماهه، از فعالیت های این دوره از تعمیرات است.
 شایان ذکر است تمامی فعالیت های این دوره از تعمیرات بازدید دوره ای از سوی امورهای تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه شهید رجایی به انجام رسید.
گفتنی است فعالیت های تعمیراتی واحدهای سیزده گانه نیروگاه هر ساله مطابق برنامه های پیش بینی شده، به منظور کسب آمادگی واحدها برای تولید برق مطمئن در پیک تابستان از سوی گروه های تعمیراتی انجام می شود.