سمینار آشنایی با تغییرات در استاندارد 2015 : 9001 ISO

سمینار آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 منطبق با آخرین تغییرات در استاندارد سیستم مدیریت کیفیت سال 2015 در نیروگاه شهید رجایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی ضرورت بروز رسانی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و اهمیت انطباق الزامات آن با استاندارد 2015، مدیریت نیروگاه شهید رجایی را برآن داشت با برگزاری سمینار آموزشی، کارکنان نیروگاه را با آخرین تغییرات استاندارد 9001 ISO  آشنا نماید.
بنا به این گزارش، تغییرات در بندهای الزامات سیستم مدیریت کیفیت استاندارد 2015 : 9001 ISO و تغییرات در واژگان این استاندارد، مواردی است که برای کارکنان نیروگاه تشریح شد.
این گزارش می افزاید پیش از این، نیروگاه شهید رجایی موفق به طراحی، مستندسازی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) شده بود که حاصل استقرار 3 سیستم مدیریت کیفیت(ISO9001)، سیستم مدیریت زیست محیطی(ISO14001) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  حرفه ایی(OHSAS 18001) است.
شایان ذکر است با به بروز رسانی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت استاندارد  2015 : 9001 ISO و سیستم مدیریت عملکرد محیط زیست بر مبنای 14031 ISO، سیستم مدیریت انرژی 50001 ISO هم در نیروگاه مستقر می گردد.


گفتنی است رعایت الزامات سیستم مدیریت کیفیت استاندارد  2015 : 9001 ISO علاوه بر ایجاد فرصت هایی برای افزایش رضایت مشتریان، ریسک ها و فرصت های بهبود مرتبط با ماهیت و اهداف سازمان را نشان می دهد که این مهم در بهبود عملکرد نیروگاه، نقش مهمی دارد.